Zkušenosti s agilním přístupem v praxi a metodika SAFe

Metodika SAFe (Scaled Agile Framework for Enterprises) představuje aplikování Agile přístupu na úrovni celé společnosti. Jako příklad se jedná o aplikování SAFe v rámci vývoje IT produktů. Metodiku SAFe využíváme v GEM System od roku 2019.

Nejčastěji používaná pravidla agilně řízených projektů

  • PI období trvá cca 3 měsíce a skládá se zpravidla ze 6 sprintů. Před začátkem každého PI období probíhá PI planning. Této dvoudenní akce se účastní většina členů ze všech úrovní, tj. management, vývojáři, analytici, stakeholdeři, support týmy a rollout tým. Na PI planning akci jsou prezentovány výsledky jednotlivých týmů a produktů z předchozího PI období. Dalším krokem je představení hlavních cílů pro nadcházející PI období. Jako další je vytvořen plán pro jednotlivé týmy / aplikace na nové PI období ve formě PI objectives a jednotlivých Features a jejich User stories rozvržených na jednotlivé sprinty.
  • Přípravu plánu na Portfolio a Program level zajišťují odpovědní lidé v odpovídajících rolích, zpravidla však využívají i samotné Delivery týmy pro zpřesnění odhadů, rozpad jednotlivých Features na User stories a hrubou představu o možném harmonogramu. Finální rozpad, odhady a plán je však výsledkem celého PI plánování na základě diskuze s managementem, vyhodnocení priorit, legislativních nařízení, požadavků jednotlivých trhů – v případě globálních projektů. Při přípravě dochází ke koordinaci práce týmů, jejichž úkoly jsou na sobě vzájemně závislé tak, aby jednotlivé přípravné práce na sebe co nejvíce navazovaly.

V rámci používání metodiky SAFe v praxi rozlišujeme tři základní úrovně

Portfolio level

Členy této úrovně jsou Enterprise architect, Business Portfolio Manager, IT Portfolio Manager a jednotlivé Epic Owners. Členové společně určují hlavní směr a strategii společnosti, kterým se celé IT a související business směřuje a definuje high-level požadavky, tzv. Epics. Epics jsou typicky nové aplikace či nové funkčnosti velkého rozsahu, ovlivňující chování uživatele jeho „customer journey“, často implementované napříč více týmy a po delší období (měsíce až roky). Tyto Epics pak plánujeme prostřednictvím tzv. high-level roadmap, která rozšiřuje další možnosti agilního řízení a dovoluje další efektivní řízení projektu.

Program level

Členy týmu jsou typicky Product Manager, Release Train Engineer, System Architect a jednotlivé Business owners dílčích systémů a aplikací. Na této úrovni jsou definovány tzv. Features – konkrétní požadavky a funkčnosti vycházející z Epics stanovených na vyšší úrovni. Tyto Features jsou plánovány pro jednotlivá PI období, během kterých jsou na týmové úrovni realizovány a dodávány formou PI (program increment). Program Increment (PI) je časové pole, během kterého Agile Release Train (ART) přináší přírůstkovou hodnotu ve formě pracovního, testovaného softwaru a systémů. PI jsou obvykle 8 – 12 týdnů dlouhé. PI je pevné časové pole pro vytváření a ověřování úplného přírůstku systému, prokazování hodnoty a získání rychlé zpětné vazby.

Team level

Členy jsou jednotlivé vývojové týmy, které na jednotlivá PI období plánují tzv. User stories – dílčí kroky přinášející postupnou business hodnotu směrem ke splnění jednotlivých Features definovaných o úroveň výše. Jednotlivé User stories by měly být realizovatelné v rámci jednoho sprintu, jichž každé PI období obsahuje několik. V námi realizovaných projektech se nejčastěji setkáváme se 6 dvoutýdenními sprinty v rámci jednoho PI období.

Získejte další informace k referencím

Ke stažení